top of page

Stamning

Information om stamning
Stamning är en störning i talets normala rytm som yttrar sig på olika sätt. Det kan vara omtagningar av ljud, stavelser eller ord, förlängningar, blockeringar eller att man undviker vissa ord, ljud eller talsituationer. Det kan också vara så att andra delar av kroppen påverkas genom exempelvis medrörelser i ansiktet. Stamning debuterar vanligtvis mellan två och fyra års ålder. Detta är en ålder då barnets tal och språk utvecklas mycket. Stamningen kan också börja senare. 4-5 % av alla barn stammar i någon form vid en eller flera perioder under uppväxten.

1 % fortsätter att stamma upp i vuxen ålder. Idag är man överens att det är flera faktorer som samverkar för stamningens uppkomst och utveckling. Senare forskning tyder på att stamning har en neurobiologisk grundorsak. Hjärnans styrning av talet är instabil vilket leder till att man ibland stammar och ibland inte.

 

Logopedisk behandling

För förskolebarn som stammar är samarbetet mellan logoped och föräldrar viktigt. Vid första besöket träffas därför logoped och vårdnadshavare för ett samtal. Föräldrarna får råd om hur de kan kommunicera med sitt barn på ett sätt som gynnar barnets talutveckling.

Vid bedömningsbesöket med barnet kartlägger logopeden barnets tal och gör en screening av språkutvecklingen. Sedan gör logopeden tillsammans med vårdnadshavare upp en plan för hur man på bästa sätt kan stödja barnet i sin kommunikation. Insatserna kan vara olika beroende på barnets ålder och hur stamningen ser ut. För äldre barn, ungdomar och vuxna är behandlingen individuell utifrån varje persons behov. Logopeden kartlägger tillsammans med patienten talet och stamningen, men också hur stamningen kan påverka det dagliga livet.

Äldre barn och ungdomar kan få behandling hos logopeden upp till 18 års ålder, och vuxna under hela livet beroende på vilket stöd man behöver under olika perioder.


Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Det innebär att alla besök hos logoped är gratis för barn under 18 år. 
För att komma till logoped behövs remiss. Remissen kan vårdpersonal på BVC, skolsköterska/skolläkare på skolan eller vårdcentral skicka.

pa_uppdarag Region stockholm.png
bottom of page