top of page

Läs- och skrivutredning

Information om läs- och skrivutredning

Vid misstanke om grundläggande svårigheter av dyslektisk art kan en utredning göras för att kartlägga individens läs- och skrivförmågor samt andra förmågor som kan påverka dessa.  Läs- och skrivsvårigheterna kan uttryckas på olika sätt hos olika individer och i olika åldrar. Ofta tar sig svårigheterna uttryck genom läsfel, nedsatt läshastighet och osäkerhet vid stavning. Ibland kan läs-och skrivsvårigheterna bero på andra orsaker än dyslexi. Vid utredningen gör därför logopeden en samlad bedömning av individens olika förmågor som kan påverka läs- och skrivförmågorna. Syftet med utredningen är att logopeden sedan ska kunna ge rekommendationer avseende rätt stöd och hjälp utifrån individens förutsättningar.

Logopedisk utredning
Utredningen bokas in på ett eller två tillfällen beroende på ålder samt annat som kan påverka fokus och koncentration. En utredning tar sammanlagt cirka fyra timmar att genomföra (inklusive paus). Exempel på vad vi bedömer är läsavkodningsförmåga, läsförståelse, stavningsförmåga samt språkliga förmågor såsom ordförråd och hörförståelse. Efter utförd utredning går vi igenom resultaten på mottagningen tillsammans. Ni kommer då även få ett skriftlig utlåtande med resultat, eventuell diagnos samt våra rekommendationer utifrån testresultat. Vill ni finns möjlighet att boka in tid på skola då vi tillsammans med er och ansvarig personal går igenom resultaten samt vilka eventuella stöd och anpassningar som rekommenderas i skolmiljö. 

Hjälpmedelsutprovning
Vi erbjuder hjälpmedelsutprovning efter behov. Vid en hjälpmedelsutprovning visar vi datorprogram eller andra hjälpmedel som vi anser kan hjälpa dig om du har läs-och skrivsvårigheter. Exempel på program är talsyntes och rättstavningsprogram. 

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Det betyder att läs-och skrivutredningen är gratis för dig under 18 år.

För person över 18 år utgår Region Stockholm´s patientavgift om 250 kr per besök. Frikort gäller.

pa_uppdarag Region stockholm.png
bottom of page